Podnikové finance - Irena Jindřichovská

Neohodnoceno
436 Kč
Momentálně nedostupné

Kniha pojednává o zákonitostech financování podniků a o jejich chování ve finančním světě. Po úvodních kapitolách, které stanovují rámec a základní principy finanční teorie, se kniha zaměřuje na ziskovost podniku a na hlavní faktory, které ji spoluurčují. Postupuje od oceňování investičních záměrů a projektů přes způsob dlouhodobého financování podniku a kapitálovou strukturu ke krátkodobému financování. Speciálním tématem jsou fúze a akvizice podniků. Knihu završuje finanční analýza podniku, která zkoumá vlivy na ziskovost z účetního hlediska. Teoretické základy a znalost jejich použití v praxi usnadňují rozhodování o financování rozmanitých aktivit podniku. Vysvětlení teoretických principů a metod je v každé kapitole doprovázeno praktickými aplikacemi. Na konci každé kapitoly jsou také řešené příklady.
První dvě kapitoly vytvářejí hlavní teoretické zázemí finanční teorie. Pojednávají o časové hodnotě peněz a o vztahu rizika a výnosu. Jsou to základní stavební kameny finanční teorie. Intuitivně rozumíme tomu, že peníze zaplacené v budoucnosti mají dnes menší hodnotu než peníze zaplacené nyní a že mezi rizikem a výnosem je negativní vzájemný vztah. Kapitoly vysvětlují teoretické zázemí těchto principů a objasňují je na početných případech.
Třetí kapitola pojednává o hodnocení investic. Vysvětluje, co jsou to investice a jaké jsou jejich typy. Uvádí metody oceňování projektů a vysvětluje jejich silné a slabé stránky a konflikty mezi nimi. Ukazuje rovněž, jak se porovnávají projekty s nestejnou životností a s nerovnoměrnými hotovostními toky. Využitelnost poznatků z této kapitoly je široká.
Další tři kapitoly jsou věnovány dlouhodobému financování firmy. Spektrum těchto finančních instrumentů je velice široké. V zásadě se finanční zdroje dělí do dvou kategorií – dluh a majetek. Ale v dnešní době rozvinutých finančních trhů mohou společnosti vytvořit s pomocí dodatečných opčních rysů finanční instrument, který bude zajímavý pro investiční komunitu a zároveň jim zajistí dostatek prostředků, aby mohly uskutečnit nové finanční záměry. V čtvrté kapitole se nejprve zabýváme „klasickými“ dlužními instrumenty – financováním pomocí dluhopisů. Dluhopisy jsou velmi pružný a zároveň citlivý instrument, reagující na každý pohyb úrokových sazeb. Některé dluhopisy obsahují dodatečné rysy, například opci na předčasné splacení nebo opci na konverzi do kmenových akcií firmy. Financováním pomocí akcií se zabýváme v páté kapitole. Doplňují ji další témata jako předkupní právo a prioritní akcie. V šesté kapitole zkoumáme různé hybridní finanční instrumenty, které spojují rysy akcií a dlužních instrumentů jako konvertibilní obligace, obligace s waranty, přivolatelné a předložitelné obligace. Přílohy k této kapitole obsahují vysvětlení základní opční terminologie a metody oceňování opcí a konvertibilních obligací. Sedmá a osmá kapitola se zaměřují na náklady kapitálu a kapitálovou strukturu. Skladba finančních zdrojů určuje finanční flexibilitu firmy a ovlivňuje její možnosti investování do nových projektů. Určuje také náklady financování podniku – pomyslnou la?ku, která stanoví nejmenší přípustný výnos každé investice. Náklady finančních zdrojů, které firma používá ke svému financování, jsou tématem sedmé kapitoly. Náklady kapitálu mají vliv na hodnotu firmy samé. V teorii se vyvinulo několik názorů na to, zda finanční páka ovlivňuje hodnotu firmy. Tyto teoretické fundamenty obsahuje osmá kapitola.
V deváté kapitole se vracíme ke krátkodobým aspektům chování firmy. Pojednává o pracovním kapitálu a o tom, jak firmy řídí krátkodobá aktiva a pasiva. Obrátky krátkodobých aktiv a pasiv představují jeden z rozhodujících vlivů na ziskovost podniku. Proto věnujeme jejich řízení značnou pozornost.
Desátá kapitola obsahuje speciální téma fúzí a akvizic. V transformující se ekonomice, ale i ve vyspělých zemích dochází ke koupím, k slučování a opětovnému rozdělování podniků. V kapitole probíráme motivy fúzí a akvizic i to, jaká je jejich ekonomická podstata a přínos. Vysvětlujeme také způsob ohodnocení cílové firmy. Poslední kapitola se zabývá finanční poměrovou analýzou. Systematické sledování fundamentálních dat podniku vypovídá o finanční situaci a ziskovém potenciálu podniku. Jakým způsobem spolu souvisejí jednotlivé poměrové ukazatele, se dozvíme v poslední části knihy, která obsahuje užitečné analytické metody vhodné pro akcionáře, věřitele a podnikový management. V příloze k této kapitole uvádíme, jakým způsobem se účetně analytické metody aplikují při stanovování ratingu firem a při předvídání bankrotů.
Kniha obsahuje kromě vlastního výkladu rozděleného do jedenácti kapitol také řešení příkladů ke každé části, stručný slovníček použitých finančních pojmů a anglicko-český spojovací můstek. Publikace je doplněna rejstříkem a seznamem literatury.
Kniha je určena pro ekonomy, finanční manažery a podnikatele, kteří by chtěli blíže porozumět zákonitostem financování podniku, investování a rozhodování o finančních operacích. Každá kapitola kromě vlastního výkladu uvádí především – s využitím případových studií – příklady k procvičení látky, které čtenáři umožní lépe porozumět probíraným problémům. Kniha může sloužit jako vysokoškolský text v kursech podnikových financí nebo finančního managementu.Počet stran: 316

Autor: Irena Jindřichovská

Rok vydání: 2001

Nakladatelství: Management Press

EAN: 9788072610259

ISBN: 80-7261-025-2

Kód Kód: 15412
Kategorie: knihy
Položka byla vyprodána…